عدم پرداخت خسارت بیمه به آسانسورهای فاقد قرارداد

اعضای محترم اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که شرکت‌های بیمه از پرداخت خسارت به آسانسورهای فاقد قرارداد سرویس با واحدهای مجاز به سرویس و نگهداری ( اعضای اتحادیه در رسته‌های خدماتی فنی ) خودداری می‌نمایند که این مورد در شرایط خصوصی بیمه نامه‌ها درج شده است.

مقتضی است این موضوع را به نحوه شایسته به کارفرما و بهره برداران آسانسورهای تحت خدمات خود اطلاع رسانی بفرمایید.

عباس ابریشمی 

رئیس اتحادیه