شناخته شدن پرسنل فنی شرکت های فعال در صنعت آسانسور به عنوان مشاغل حساس و قرار گرفتن این افراد در فاز سوم واکسیناسیون کووید 19 | وب سایت رسمی اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته