بهره برداری از سامانه استعلام پوشش بیمه ای و امکان استعلام مراجع برون سازمانی

سامانه استعلام پوشش بیمه ای

موضوع: بهره برداری از سامانه استعلام پوشش بیمه ای و مستمری
احتراما؛ در راستای ارتقاء و بهبود مستمر در نحوه ارائه خدمات غیر حضوری به پیوست دستورالعمل شماره
۱۰۰۰/۹۹/۸۳۴۰ مورخ ۱۳۹۹/ ۹ / ۱۵ با موضوع بهره برداری از سامانه استعلام ارتباط بیمه ای و امکان استعلام مراجع برون سازمانی اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی، صندوق های بیمه ای، سازمان ها و نهادهای حمایتی و امدادی و … ارسال و به استحضار می رساند، بررسی وضعیت بیمه ای افراد (بیمه شده و مستمری بگیر) از طریق درگاه خدمات غیر حضوری سازمان به آدرس https://eservices.tamin.ir در بستر اینترنت طراحی و آماده بهره برداری می باشد و علاوه بر آن، استعلام وضعیت مزبور و ارائه نتیجه به مراجع برون سازمانی مورد نظر توسط اشخاص حقیقی میسر گردیده است.

سید مجتبی موسوی
مدیر کل امور فردی و اجتماعی

سامانه استعلام پوشش بیمه ای
سامانه استعلام پوشش بیمه ای

برچسب ها