جلسه کار گروه طرح و برنامه اتحادیه کشوری آسانسور

در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ کارگروه طرح و برنامه اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی پیرامون قراردادهای سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی و مشکلات موجود بحث و تبادل نظرگردید. راهکارهای عملیاتی در ساماندهی سرویس آسانسورها به منظور بهبود فضای کار و کسب افراد مجاز و عضو اتحادیه ارائه و بررسی گردید. قرارداد جامع و یکپارچه سرویس و نگهداری و کد رهگیری از اهم موارد مطرح شده می‌باشد.