برگزاری دوره آموزش مجازی با موضوع «دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک، مصوب سال ۱۳۹۷ »

آنی موضوع: شرکت در دوره آموزش مجازی دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک در مورخه

سلام علیکم

احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۷۸۱ /ر/۳۹۹ /ص مورخ ۹۹/۱۲/۱۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برگزاری دوره آموزش مجازی توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با موضوع «دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک، مصوب سال ۱۳۹۷ » ارسال می گردد. شایسته است با توجه به اهمیت موضوع و رویه های اجرایی مربوط به قانون چک که نقش کاربردی بسیار زیادی در تعاملات بین اصناف و نیز صنوف با مشتریان دارد لذا تاکید می گردد در اسرع وقت ضمن اطلاع رسانی به کلیه اتحادیه ها و افراد صنفی تابعه، برنامه ریزی شایسته جهت بهره برداری از دوره مذکور صورت پذیرد .

آدرس اینترنتی برای ثبت نام : www.ibi.ac.ir

مورد انتظار است اتاق اصناف ایران را از اقدامات بعمل آمده مطلع فرمایند.

محمدباقر مجتبایی

دبیر کل اتاق اصناف ایران

برچسب ها