امکان بهره مندی واحدهای صنفی حقوقی از ابزار تامین مالی جمعی (Crowdfundling)

بسمه تعالی

جناب آقای ممبینی 

رئیس محترم اتاق اصناف ایران 

موضوع : دستور العمل و اطلاعات سکوهای تامین مالی

باسلام و احترام

با عنایت به نامه شماره ۶۰/۲۸۵۷۵۵ مورخ ۹۹/۱۱/۲۶ مدیر کل محترم دفتر تامین منابع مالی وزارت متبوع، امکان بهره مندی واحدهای صنفی حقوقی از ابزار تامین مالی جمعی (Crowdfundling) فراهم و با توجه به پیگیری های انجام شده از سوی معاونت محترم طرح و برنامه وزارت متبوع و نیز تسهیل گری و تعامل شرکت فرابورس، سقف بهره مندی در روش تامین مالی جمعی از رقم ۲۰ میلیارد ریال قبلی تا ۱۰۰ میلیارد ریال برای هر متقاضی افزایش یافته است. لذا به پیوست دستور العمل تأمین مالی جمعی و اطلاعات پلتفرم های مجاز ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید، دستور العمل مربوطه به لحاظ قابلیت اجرایی بودن در واحدهای صنفی حقوقی بررسی و نتیجه به این مرکز منعکس گردد. ۲۲۲۷۴۲۰

کامبیز معتمد وزیری

سرپرست مرکز و دبیر هیات عالی نظارت

برچسب ها