آگهی فراخوان ثبت نام نوبت اول داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرسان

آگهی فراخوان ثبت نام نوبت اول داوطلبین عضویت در هیأت مدیره و بازرسان

اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته

در راستای اجرای مواد )۷ )و )۹ )آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری )موضوع تبصره »۷ » ماده »۲۱ »قانون نظام صنفی( در نظر است انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری آسانسور ، پله برقی و خدمات وابسته برگزار گردد. لذا از واجدین شرایط عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه صنف مذکور به شرح ذیل دعوت می گردد از تاریخ ً با در دست داشتن اصل و تصویر مدارک ذیل و کد رهگیری ثبت نام شخصا روز ۲۰ مدت به ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ از سامانه ایرانیان اصناف به نشانی: ir.Iranianasnaf.WWW به هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری به نشانی: تهران- بلوار کشاورز – روبروی بیمارستان پارس ساختمان وزارت صنعت، معدن وتجارت )ساختمان شهید زمردی( طبقه اول و یا به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها )برای ارسال مدارک به هیأت اجرایی مستقر در تهران( مراجعه و ثبت نام نمایند. یادآوری می گردد ادارات کل صنعت ، معدن وتجارت اســتان پس از رویت و تطبیق کپی برابر اصل مدارک، تصویر مدارک اخذ شده داوطلبین را از طریق پست پیشتاز به هیات اجرایی انتخابات به آدرس فوق ارسال نمایند. شرایط داوطلبین: ۱ـ تابعیت جمهوری اسالمی ایران ۲ـ اعتقاد و ا لتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران ۳ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر ۴ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افالس ۵ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر ۶ـ عدم اشتهاربه فساد ۷ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره ۸ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال ۹ـ داشتن پروانه کسب معتبردائم)مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده، و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد.( ۱۰ـ وثاقت و امانت مدارک مورد نیاز ثبت نام: ۱ـ پروانه کسب ۲ـ تمام صفحات شناسنامه ۳ـ کارت ملی ۴ ـ مدرک تحصیلی حداقل دیپلم یا تصویر اعتبارنامه افرادی که دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه می باشند. ۶×۴ عکس قطعه ۲ ـ۵ ۶ ـ کد رهگیری ثبت نام از سامانه ایرانیان اصناف